GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Nowa odsłona Portalu Geostatystycznego

Główny Urząd Statystyczny obecnie realizuje projekt Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) a Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) z dnia 27 kwietnia 2018 r. w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Celem głównym Projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. Cel ten został zrealizowany przez dostarczenie nowych lub rozbudowę usług Portalu Geostatystycznego oraz z uwzględnieniem wynikowych informacji opracowywanych na bieżąco w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a także innych przedsięwzięć statystyki publicznej, w tym projektów realizowanych w ramach umów o dotacje. Portal prezentuje posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, krytyczne dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych. Dane te mogą być prezentowane w dogodnej formie graficznej (głównie mapowej) przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowym celem jest utworzenie rozwiązań wspomagających prezentację wyników bieżących badań statystycznych.

Informacje o projekcie znajdziesz też na stronie https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/projekty-unijne-w-statystyce/przestrzenne-dane-statystyczne-w-systemie-informacyjnym-panstwa-pds/.