GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Nowe mapy w Katalogu zasobów

W Katalogu zasobów zostały opublikowane mapy (przygotowane w oparciu o dane eksperymentalne) stanowiące wyniki realizacji grantu „Definiowanie nowych geometrii dla statystyk” (numer umowy o udzielenie dotacji: 101052667-2021-PL-GEOS-GEOM):

  1. NSP 2021 Gęstość zaludnienia w miejscowościach statystycznych (dane o rezydentach) – prezentacja została przygotowana na podstawie danych z BDL – Ludność rezydująca w miejscowościach statystycznych (P4361) https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat. Warstwa granic miejscowości statystycznych została opracowana we własnym zakresie w oparciu o warstwy: miejscowości z BDOT10k, obrębów ewidencyjnych, siatki podziału statystycznego oraz statystycznych punktów adresowych.
  2. Transport kolejowy 2022 – prezentacja została przygotowana na podstawie danych udostępnianych na Portalu Statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego. Zawiera mapy obrazujące wymianę pasażerską oraz punktualność pociągów na stacjach i przystankach kolejowych. Prezentacja obejmuje 7 map.

Zapraszamy do zapoznania się z mapami w Katalogu zasobów https://geo.stat.gov.pl/app/cat/.