GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Piąte posiedzenie Komitetu Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Przestrzenną UN-GGIM

W dniach 5 – 7 sierpnia 2015 r., już po raz piąty, odbyło się posiedzenie Komitetu Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM) zorganizowane  przy współpracy z Wydziałem Statystyki ONZ (UNSD). W siedzibie Nadorów Zjednoczonych zebrało się grono blisko 250 osób reprezentujących ponad 100 państw członkowskich, a także różne organizacje międzynarodowe, branżowe, stowarzyszenia, sektor prywatny oraz naukę.

W trakcie sesji plenarnych oraz różnego rodzaju imprez i spotkań towarzyszących omawiane były zagadnienia związane z budową, wykorzystaniem oraz dalszym rozwojem informacji geoprzestrzennej w bardzo szerokim rozumieniu tych pojęć. Tegoroczne spotkanie poświęcone było między innymi omówieniu szerokiego wachlarza pilnych spraw z zakresu geoinformacji począwszy od układów odniesień przestrzennych i osnów geodezyjnych, integracji danych przestrzennych z informacją statystyczną, zdefiniowania kluczowych tematów informacji przestrzennej, poprzez standaryzację, zarządzanie, wykorzystanie i analizę geoinformacji, aż po zagadnienia z zakresu prawa własności, mechanizmów licencjonowania informacji czy ochronę informacji osobowych i niejawnych w materiałach geoprzestrzennych. 

Tematem przewodnim prac Komitetu jest umożliwienie efektywnego i szerokiego wykorzystania dostępnych informacji opisujących geografię i otaczającą nas przestrzeń do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) po roku 2015, zdefiniowanych w dokumencie „The Future We Want” podsumowującym Konferencję RIO+20.

Szczegółowy plan pracy, wraz z dokumentami i raportami NZ w zakresie poszczególnych tematów, dostępny jest na stronie Komitetu UNGGIM: http://ggim.un.org/ggim_committee.html

Na zdjęciu: przewodniczący polskiej delegacji - Zastępca Głównego Geodety Kraju i członek komitetu wykonawczego UNGGIM Europe, Pan Jacek Jarząbek oraz reprezentujący Główny Urząd Statystyczny Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, pełniący funkcję Prezydenta Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) oraz Pani Amelia Wardzińska - Sharif Główny specjalista.

Polskiej delegacji, w skład której weszli specjaliści z GUS, MSZ oraz GUGiK, przewodniczył Zastępca Głównego Geodety Kraju i członek komitetu wykonawczego UNGGIM Europe, Pan Jacek Jarząbek, a jednym z delegatów był reprezentujący Główny Urząd Statystyczny Pan Janusz Dygaszewicz – Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań w GUS, pełniący funkcję Prezydenta Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS).