GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Deklaracja dostępności Portalu Geostatystycznego

Główny Urząd Statystyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu Geostatystycznego.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona informacyjna Portalu Geostatystycznego jest w pełni dostosowana do wymogów WCAG 2.1. Ze strony informacyjnej użytkownik wchodzi do poszczególnych modułów Portalu Geostatystycznego, które są modułami mapowymi. Moduły udostępnione w Portalu Geostatystycznym są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Ze względu na użyty framework, w modułach udostępnionych w Portalu Geostatystycznym znajdują się elementy, które po włączeniu czytnika ekranu NVDA, nie są dostępne z poziomu klawiatury.
  • Moduły udostępnione w Portalu Geostatystycznym posiadają elementy, które nie są dostępne z poziomu klawiatury, ze względu na zastosowanie opcji drag-and-drop.
  • Moduły udostępnione w Portalu Geostatystycznym posiadają elementy, które nie są dostępne z poziomu klawiatury oraz są niepoprawnie odczytywane przez czytnik ekranu.
  • W Modułach udostępnionych w Portalu Geostatystycznym znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Moduły udostępnione w Portalu Geostatystycznym są typowym geoportalem (zawiera mapy) i jako taki jest wyłączony z obowiązku spełnienia standardów dostępności określonych w specyfikacji WCAG 2.1, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nie stosuje się do elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych zawierających: mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportali, pod warunkiem, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych, dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo. Spełnienie wszystkich wymogów związanych z dostępnością cyfrową jest w przypadku systemu PDS niewykonalne. Główny Urząd Statystyczny dokonał wszelkich starań, aby podnieść komfort pracy z modułami Portalu Geostatystycznego osobom z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-04-25

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Pączek-Borowska, adres poczty elektronicznej geo@stat.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 608 38 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Główny Urząd Statystyczny, Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od al. Niepodległości 208. Budynek składa się z siedmiu kondygnacji i czterech skrzydeł które oznaczone są A B C D na każdym piętrze.

Do holu głównego z zewnątrz nie ma schodów.

Recepcja znajduje się na wprost i po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami.

Budynek GUS jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Schody w holu głównym (blok C) są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych. Natomiast blok D gmachu GUS, gdzie jest usytuowana Centralna Biblioteka Statystyczna, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, klatkę schodową, platformę wejściową dla osób poruszających się na wózkach; czytelnia posiada antypoślizgową podłogę, a toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się 6 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze holu głównego, po prawej stronie od wejścia oraz cztery na poszczególnych kondygnacjach (piętro I, III, V i VI).

Przed budynkiem wyznaczono 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku GUS nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aplikacje mobilne

Główny Urząd Statystyczny posiada aplikacje mobilne Portalu Geostatystycznego:

Obie aplikacje zawierają mapy i są wyłączone z obowiązku spełnienia standardów dostępności określonych w specyfikacji WCAG 2.1, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).