GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu Geostatystycznego uruchomionego w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

  1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, identyfikator użytkownika (login), nr IP komputera, będą przetwarzane w związku z Pani/Pana rejestracją w Portalu, w celu uzyskania dostępu do dodatkowych funkcjonalności Portalu Geostatystycznego uruchomionego w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w związku z art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773). Żądanie wstrzymania oraz usunięcia danych osobowych jest możliwe po zalogowaniu się na konto w Profilu użytkownika w zakładce Zapomnij moje dane.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających obsługę Portalu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu, gdy Pani/Pan wyśle żądanie usunięcia danych osobowych, o którym mowa w punkcie III.
  2. Po okresie, o którym mowa w ust. 1, w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553.) oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych[1].

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. cofnięcia zgody – przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  3. sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


[1] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246)