GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Bank Danych Lokalnych (BDL)

jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NUTS: makroregiony, regiony i podregiony.

Zasoby informacyjne (statystyki roczne i krótkookresowe) są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane.

Dodatkowe opcje: Portret terytorium, Ranking, Statystyczne vademecum samorządowca, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dostępne są w Dziedzinowych Bazach Wiedzy – Statystyka wielodziedzinowa – Przekroje Terytorialne BDL.

Zapraszamy!

Bank Danych Lokalnych dostępny jest na stronie: BDL.stat.gov.pl.

Zasoby Banku Danych Lokalnych uzupełniane są sukcesywnie, po otrzymaniu odpowiednich partii danych. Opis aktualnego stanu bazy za ostatni rok sprawozdawczy znajduje się w menu Pomoc->Stan danych->Stan zasilenia

Wymagania aplikacji dotyczące przeglądarki przedstawione są na stronie Pomoc->Wymagania aplikacji