GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Granty

Główny Urząd Statystyczny od kilku lat bierze czynnie udział w wielu międzynarodowych projektach inicjowanych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) w zakresie wykorzystania informacji geograficznych w statystyce oraz realizuje prace związane z prowadzeniem strony internetowej EFGS (The European Forum for Geography and Statistics) w zakresie aktualnych informacji o działaniach realizowanych w ramach EFGS i rezultatach projektu Geostat 4.

Główny Urząd Statystyczny zaangażowany jest również w następujące inicjatywy międzynarodowe:

  • UN-GGIM (Komitet Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną) powołany przy współpracy z Wydziałem Statystyki ONZ (UNSD). Przedstawiciele Polski  biorą udział w corocznym Globalnym Forum UN-GGIM a Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów pełni rolę przewodniczącego polskiej delegacji na tym wydarzeniu;
  • Członkostwo  w Komitecie Ekspertów  UN-GGIM;
  • Członkostwo w Grupie Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds. Integracji Informacji Statystycznej i Przestrzennej (the Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information EG-ISGI);
  • Komitet UN-GGIM: Europe – czynny udział w pracach w ramach Europejskiego oddziału Komitetu UN-GGIM: Europe;
  • Członkostwo w Komitecie Wykonawczym (ExCom) UN-GGIM: Europe;
  • Do 2021 roku przewodnictwo a obecnie członkostwo w Europejskim Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS);
  • Czynny udział w GISCO – Grupa robocza Geographical Information Systems of the Commission;
  • W 2021 r. w ramach UNECE została powołana międzynarodowa Grupa Zadaniowa dot. rekomendacji dla spisów 2030 w zakresie informacji geoprzestrzennej i statystyki małych obszarów (UNECE Task Force Geospatial information and small area statistics for censuses). Dyrektor Departamentu ST został przewodniczącym tej grupy a inni przedstawiciele polskiej statystyki biorą aktywny udział w pracach nad wypracowaniem tychże rekomendacji na cele kolejnej rundy spisów powszechnych.

Obecnie pracownicy statystyki publicznej realizują następujące granty:

  • „Przygotowanie procedur raportowania wyników spisu w siatce kilometrowej”. Realizacja projektu wynika bezpośrednio z wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1799 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego bezpośredniego działania w dziedzinie statystyki dotyczącego rozpowszechniania wybranych tematów spisu ludności i mieszkań z 2021 r. geokodowanych w siatce kilometrowej. Celem ogólnym projektu jest opracowanie procedur, utworzenie środowiska i narzędzi do raportowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w siatce o oczku 1 km x 1 km, w tym do przygotowania i załadowania danych do Census Hub.
  • „Definiowanie nowych geometrii dla statystyk”. Celem projektu jest opracowanie metodologii tworzenia i wykorzystania nowych danych geoprzestrzennych do publikacji danych statystycznych. Nowe geometrie tworzone będą dla dwóch kategorii tematycznych: miejscowości oraz obiektów związanych z transportem kolejowym. Geometrie obu kategorii będą na poziomie szczegółowości poniżej poziomu gminy (LAU2). Ich opracowanie pozwoli na udostępnianie w przestrzeni danych statystycznych dotychczas publikowanych jedynie w tabelach. Dzięki nowym geometriom możliwe będzie również wyliczanie nowych danych statystycznych w oparciu o łączenie danych, agregacje oraz analizy przestrzenne. Produktami projektu będą prezentacje mapowe bardziej szczegółowe niż te oparte na podziale terytorialnym kraju, co jest zgodne z potrzebami użytkowników danych statystycznych odniesionych przestrzennie.

Ponadto do tej pory zrealizowane zostały następujące granty:

W celu uzyskania szczegółowych informacji o poszczególnych grantach zapraszamy do kontaktu na geo@stat.gov.pl.