GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

GEOSTAT 2 – Punkty jako podstawowe przestrzenne odniesienie dla informacji statystycznej w Europie

Ogólnym celem projektu GEOSTAT 2 było wspieranie lepszej integracji statystyki z informacją geoprzestrzenną tak, aby statystyka publiczna mogła opracowywać bardziej kompletne i dokładne opisy oraz analizy społeczeństwa i środowiska.

Cele szczegółowe zaplanowane do osiągnięcia w projekcie to:

 • Zaproponowanie ogólnego modelu krajowych ram odniesienia geoprzestrzennego dla statystyki w oparciu o punkty – adresy krajowe, budynki i/lub rejestry mieszkaniowe. Ramy odniesienia powinny być dostosowane do statystyk w najszerszym możliwym znaczeniu.
 • Promowanie i konsolidacja istniejących zasobów wiedzy na temat statystyk w odniesieniu przestrzennym w ESS (European Statistical System). Zadanie to obejmuje konstruowanie, formatowanie i przenoszenie istniejących informacji do internetowaj bazy wiedzy (Wiki) na temat statystyk przestrzennych.
 • Wspieranie działań podejmowanych przez Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS), wymiana informacji i rozwijanie zdolności.
 • Upowszechnianie i dzielenie się wynikami z projektów GEOSTAT pomiędzy Krajowymi Urzędami Statystycznymi.
 • Promowanie stosowania statystyk przestrzennych oraz wykorzystywania informacji geoprzestrzennej w statystycznym procesie produkcyjnym w ramach procesów GSBPM (Generyczny Model Statystycznych Procesów Pracy).
 • Zwiększenie zaangażowania w działalność społeczności EFGS Państwowych Agencji Mapowych (PAM) lub innych podmiotów prowadzących dane przestrzenne i odpowiedzialnych za geokodowanie rejestrów.
 • Aktywne włączenie się w prace na rzecz integracji statystyki z informacją geoprzestrzenną w ramach UN-GGIM (Global Geospatial Information Management – Komitet ds. Globalnego Zarządzania Informacją Geoprzestrzenną).

Był to 24 miesięczny projekt, zrealizowany w okresie od lutego 2015 r. do stycznia 2017 r.

Działania projektowe realizowane były przez konsorcjum europejskich Krajowych Urzędów Statystycznych (KUS) posiadających duże doświadczeniem w dziedzinie statystyki geoprzestrzennej. Grupa ta składała się z KUS, które posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie statystyk geoprzestrzennych lub które uczyniły w tej dziedzinie duże postępy w ostatnim czasie. Grupa reprezentowała więc różne tradycje i możliwości dotyczące korzystania z informacji georeferencyjnej w celu podejmowania skutecznych działań stanowiących odpowiedź na wyzwania wynikające z różnych wymagań stawianych przez ESS.

W realizację projektu zaangażowane były Krajowe Urzędy Statystyczne z następujących państw:

 1. Szwecji (koordynator),
 2. Austrii,
 3. Finlandii,
 4. Francji,
 5. Norwegii,
 6. Polski,
 7. Portugalii.

GEOSTAT 3 – Model odniesienia przestrzennego danych statystycznych dla zrównoważonego rozwoju

W lutym 2017 r. GUS przystąpił do realizacji grantu GEOSTAT 3 – Model odniesienia przestrzennego danych statystycznych dla zrównoważonego rozwoju.

Celem ogólnym projektu GEOSTAT 3, w ślad za poprzedzającymi go projektami z serii GEOSTAT (1 i 2), jest wspieranie lepszej integracji informacji geoprzestrzennych i danych statystycznych, tak aby zapewnić statystyce możliwość tworzenia bardziej wyspecjalizowanych opisów i analiz społeczeństwa i środowiska.

Szczegółowe cele projektu GEOSTAT 3 są następujące:

 • Rozwinięcie europejskiego modelu SGF (ang. ESS-SGF European Statistical System – Statistical Geospatial Framework; pol. Europejski System Statystyczny – Model odniesienia przestrzennego danych statystycznych);
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji ESS-SGF w państwach członkowskich zarówno wewnątrz, jak i poza urzędami statystycznymi;
 • Przetestowanie przydatności ESS-SGF oraz jego implementacji do wybranych wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN-SDGs);
 • Wspieranie EFGS (ang. European Forum for Geography and Statistics; pol. Europejskie Forum ds. Geografii i Statystyki) w działaniach prowadzonych między urzędami statystycznymi i innymi instytucjami, w dzieleniu się informacją oraz w działaniach na rzecz budowania tej społeczności i nabywania nowych umiejętności.;
 • Rozpowszechnianie i dzielenie się rezultatami projektów z serii GEOSTAT wśród Krajowych Urzędów Statystycznych (KUS);
 • Promowanie wdrażania statystyk odniesionych przestrzennie oraz integracji danych przestrzennych do statystycznego procesu produkcyjnego w ramach modelu GSBPM (ang. The Generic Statistical Business Process Model, pol. Generycznego Modelu Biznesowy Dla Produkcji Statystycznej) rozszerzanego o te aspekty w ramach projektu GEOSTAT 2;
 • Poprawa zaangażowania Państwowych Agencji Mapowych (PAM) oraz innych instytucji odpowiedzialnych za proces geokodowania rejestrów oraz danych administracyjnych w prace prowadzone w ramach działań EFGS;
 • Udział w pracach nad integracją danych statystycznych z informacją przestrzenną prowadzonych w ramach organizacji UN-GGIM.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum Krajowych Urzędów Statystycznych i podwykonawców, którzy posiadają duże doświadczenie w dziedzinie informacji geoprzestrzennej i danych statystycznych. Grupę tę tworzą KUS posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie statystyk geoprzestrzennych oraz takie, które uczyniły w tej dziedzinie duże postępy w ostatnim czasie. Grupa reprezentuje więc różne tradycje i możliwości dotyczące korzystania z informacji georeferencyjnej, jak również zróżnicowane doświadczenie eksperckie i zaangażowanie w międzynarodowe przedsięwzięcia w zakresie integracji informacji geoprzestrzennej i danych statystycznych. Ponadto, kilka instytucji zaangażowanych jest we wdrożenie Agendy 2030 ONZ, w ramach UN IAEG-SDG, Grupy Roboczej UN IAEG-SDG ds. informacji geoprzestrzennych, Komitetu Ekspertów UN-GGIM oraz UN-GGIM: Europe Grupy roboczej B „Integracja danych”. Silne powiązanie z celami SDG wpłynie korzystnie na projekt i zapewni wysoki poziom istotności wyników projektu.

W realizację projektu zaangażowane są Krajowe Urzędy Statystyczne z następujących państw:

 1. Szwecji (Koordynator),
 2. Holandii,
 3. Finlandii,
 4. Norwegii,
 5. Estonii,
 6. Polski,
 7. Portugalii,
 8. Austrii

oraz podwykonawcy: niemiecka agencja mapowa (Bundesamt für Kartographie i Geodösie) oraz norweska agencja mapowa (Kartverket).

GEOSTAT 4

Ogólnym celem projektu było wypracowanie metodologii integracji danych statystycznych z informacją geoprzestrzenną w ramach procesu produkcji danych statystycznych odniesionych przestrzennie, przygotowanie wytycznych dotyczących implementacji GSGF w Państwach Członkowskich, wypracowanie narzędzi do oceny jakości zarządzania informacją geoprzestrzenną oraz implementacji GSGF. Projekt zakładał również analizę przypadków dotyczących statystyk przestrzennych jako usługi. Projekt ma zapewnić również ciągłość i trwałość działalności Europejskiego Forum Geografii i Statystyki między innymi poprzez organizację konferencji i prowadzenie strony EFGS.