GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

Regulamin

korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych Portalu Geostatystycznego

 1. Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych Portalu Geostatystycznego oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie ze zbiorów i usług danych Portalu Geostatystycznego odbywa się zgodnie z przepisami:
  1. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 poz. 902);
  3. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
   publiczne (Dz. U. 2021 poz. 2070 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214);
  5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655);
  6. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021, poz. 386);
  7. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.).
 3. Użytkownik korzystający z Portalu Geostatystycznego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu.  Użytkownik korzystający ze zbiorów i usług danych przestrzennych Portalu Geostatystycznego zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik korzystający z Portalu Geostatystycznego bierze pełną odpowiedzialność za dane własne (załadowane do Portalu przez użytkownika) i przygotowane na ich podstawie analizy. Oświadcza, że wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie danych nie narusza praw osób trzecich i innych podmiotów (w szczególności praw autorskich) oraz tajemnic prawnie chronionych.
 5. Portal Geostatystyczny umożliwia korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych za
  pomocą następujących usług danych przestrzennych:
  1. wyszukiwania – która umożliwia wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwia wyświetlanie
   zawartości metadanych;
  2. przeglądania – która umożliwia co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz
   wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
  3. pobierania – która umożliwia pobieranie predefiniowanych zbiorów danych przestrzennych.
 6. Dostęp i korzystanie z usług danych przestrzennych, o których mowa w ust. 5, jest powszechny i nieodpłatny.
 7. Portal Geostatystyczny umożliwia wyszukiwanie informacji oraz połączenie informacji pochodzących z zasobów statystyki publicznej oraz danych własnych użytkownika w spójną całość i prezentowanie ich w postaci graficznej.
 8. Dostęp do odniesionych przestrzennie danych statystycznych publikowanych w Portalu Geostatystycznym oraz wykonywanie na nich dostępnych analiz i raportów z analiz jest nieodpłatne.
 9. Wykorzystywanie zbiorów i usług danych przestrzennych w Portalu Geostatystycznym odpowiednio regulują przywołane w ust. 2 niniejszego regulaminu przepisy ustaw oraz wydane na ich podstawie przepisy aktów wykonawczych.
 10. W Portalu Geostatystycznym istnieje możliwość wyświetlania za pośrednictwem usług
  danych przestrzennych danych prowadzonych i administrowanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.
 11. Generowane przez użytkownika prezentacje kartograficzne na podstawie danych dostępnych w Portalu Geostatystycznym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny.
 12. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystanie uzyskanej informacji przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym jego uprawnienia do wykorzystania.
 13. Użytkownicy Portalu wykorzystujący informację publiczną lub każdą jej część, będącą w posiadaniu Głównego Urzędu Statystycznego, niezależnie do sposobu jej utrwalenia (w postaci
  papierowej lub elektronicznej), zobowiązani są do:
  1. poinformowania o źródle pozyskania informacji podając źródło: geo.stat.gov.pl oraz datę pobrania;
  2. korzystania z dostępu do informacji publicznej w sposób niezakłócający dostępu innym użytkownikom. W przypadku stwierdzenia nadmiernego lub przewlekłego w czasie korzystania z informacji publicznej, dostęp może być ograniczony, przerwany lub zablokowany.
 14. Umieszczenie na stronie WWW odnośnika do Portalu Geostatystycznego jest bezpłatne, po uprzednim przekazaniu administratorowi Portalu adresów WWW stron internetowych, na których umieszczone zostaną linki. Przekazanie administratorowi adresu o stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej geo@stat.gov.pl.
 15. Strona Internetowa Portalu Geostatystycznego portal.geo.stat.gov.pl może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez inne organy administracji publicznej. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Portal Geostatystyczny.
 16. Przy korzystaniu ze zbiorów i usług danych przestrzennych Portalu Geostatystycznego zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu Geostatystycznego lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu;
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal Geostatystyczny.
 17. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email geo@stat.gov.pl.
 18. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu Geostatystycznego z przyczyn od niego niezależnych.
 19. Główny Urząd Statystyczny ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych przyczyn od niego niezależnych ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu Geostatystycznego na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 21. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Regulamin – GUS Portal Geostatystyczny.