GUS Portal Geostatystyczny GUS Portal Geostatystyczny

F.A.Q. (Najczęściej zadawane pytania)

1. Czy w Portalu Geostatystycznym prezentowane są wyłącznie dane z BDL?

W Portalu Geostatystycznym na chwilę obecną udostępnione zostały dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych (BDL).

2. Czy dostęp do danych udostępnionych w Portalu Geostatystycznym jest nieodpłatny i w jakim zakresie dane mogą być wykorzystywane?

Dostęp i korzystanie z usług danych przestrzennych udostępnionych w Portalu Geostatystycznym jest powszechny i nieodpłatny. Prezentowane w Portalu opracowania statystyczne na podstawie danych przestrzennych mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Zapisy dotyczące korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych Portalu Geostatystycznego zawarte są w Regulaminie https://portal.geo.stat.gov.pl/regulamin/.

3. Jak rozwiązać problem z ładowaniem aplikacji mapowej Portalu Geostatystycznego?

Należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (cache) i przeładować aplikację. W przeglądarce Mozilla Firefox należy na pasku narzędziowym uruchomić „Historia”, a następnie „wyczyść historię przeglądania…” (lub skrótem klawiszowym wywołać Ctrl+Shift+Del), a następnie w Szczegółach zaznaczyć „Pamięć podręczna” i wywołać „Wyczyść teraz”.

4. Jak usunąć symbol braku danych z legendy?

Gdy w legendzie pojawił się symbol braku danych, a dane na mapie są widoczne dla wszystkich jednostek, możesz go wyłączyć z wyświetlania. W tym celu musisz wyłączyć ją w warstwie Symbolizacja poprzez przesunięcie przycisku suwaka „Symbol braku danych” Symbol braku danych w lewo w celu dezaktywacji.

5. Jak przygotować wizualizację ze swoich danych?

Zapoznaj się z instrukcją, w której krok po kroku opisaliśmy jak przygotować wizualizację ze swoich danych.

6. Dlaczego nie generuje się żaden rodzaj prezentacji?

Dla wielu tematów, zwłaszcza z bieżącego roku, wygenerowana przez Ciebie prezentacja może składać się wyłącznie z diagramów, które w legendzie opisane są jako „Brak danych”. W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy w Banku Danych Lokalnych dane z wybranego tematu zostały już opublikowane. W tym celu udaj się na stronę: GUS – Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl) i sprawdź jaki stan ma wybrana przez Ciebie kategoria / grupa / podgrupa tematyczna – „Zasilone”, „Zasilone częściowo”, „Nie zasilone”. Znajdziesz tam również planowaną datę udostępnienia. Możesz sprawdzić poprawność swojej przygotowanej prezentacji dla innych lat, jeżeli są dostępne dla interesującego Cię tematu.

7. W jaki sposób używać szablonów do geokodowania podziałem administracyjnym w Portalu Geostatystycznym?

Zapoznaj się z instrukcją, w której krok po kroku opisaliśmy jak używać szablonów do geokodowania podziałem administracyjnym w Portalu Geostatystycznym.

8. Jak można pobrać dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021?

Dane o rezydentach w siatce kilometrowej – NSP 2021 można pobrać w formacie .shp w ramach usługi INSPIRE ATOM dla tematu Rozmieszczenie ludności (demografia). Aby wyświetlić zbiory udostępnione przez usługi ATOM w Portalu Geostatystycznym należy w aplikacji https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ w polu Feed umieścić adres usługi https://geo.stat.gov.pl/atom-web/atom/PD. Instrukcja pobrania danych znajduje się także w zakładce INSPIRE INSPIRE – GUS Portal Geostatystyczny. Dane można również pobrać z Portalu Geostatystycznego. Należy w tym celu:

  • zalogować się w Menedżerze zasobów jako użytkownik zewnętrzny,
  • po zalogowaniu do Menedżera zasobów należy na pasku filtrowania dla filtra Dostępność zasobów kliknąć „x”, aby usunąć zawężenie tylko do swoich zasobów („Moje”),
  • następnie w polu Szukaj wprowadzić nazwę ‘NSP2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej’ lub konkretny nr zasobu – w tym przypadku będzie to 18433,
  • na grafice wyszukanego zasobu należy kliknąć w przycisk Eksport i wybrać format danych (dostępne formaty danych to geojson, shp, csv, kml).

9. Jak pobrać/wczytać dane w formacie KML?

Portal Geostatystyczny umożliwia użytkownikom eksport danych przestrzennych dla zasobów, które są dla niego udostępnione.

Eksport

W tym celu po zalogowaniu się do Menedżera zasobów należy na liście dostępnych zasobów odnaleźć dane, które mają być wyeksportowane i z listy rozwijalnej dostępnej na ikonce graficznej zasobu wybrać opcję „Eksport”. Następnie należy wskazać format w jakim dane mają być wyeksportowane (KML) oraz wskazać układ współrzędnych właściwy dla tego formatu czyli EPSG 4326 (WGS 84). Ten etap nie może być pominięty i wynika z konieczności zachowania zgodności ze specyfikacją dla plików .kml. Po wybraniu „Pobierz” plik zostanie zapisany na komputerze we wskazanym miejscu. Tak pobrany plik może być wczytany do innych narzędzi GIS.

Import

W tym celu po zalogowaniu do Menedżera zasobów należy wybrać funkcję „Dodaj zasób” (szary znak ‘+’ na pasku menu po lewej stronie), następnie wybrać „Nowa warstwa przestrzenna”, a w kolejnym oknie dialogowym wskazać „Importuj dane przestrzenne”. Po wybraniu pliku w formacie .kml oraz wypełnieniu informacji o tytule i opisie zasobu i przejściu „Dalej” – w oknie „Struktura” należy upewnić się, że Układ źródłowy (na dole okna dialogowego’ to EPSG 4326 (WGS 84))  – wymóg ten wynika z konieczności zachowania zgodności ze specyfikacją dla plików .kml. Następnie należy postępować zgodnie z wytycznymi kolejnych okien dialogowych. Po zakończeniu dane będą widoczne na liście dostępnych zasobów w Menedżerze zasobów i mogą być wczytane np. do Studia map w celu dalszej pracy nad zasobem.

10. Co oznacza PL_CODE w danych udostępnionych w siatce kwadratów?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia UE „ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1799 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego bezpośredniego działania w dziedzinie statystyki dotyczącego rozpowszechniania wybranych tematów spisu ludności i mieszkań z 2021 r. geokodowanych w siatce kilometrowej”, GUS zobowiązany jest do przekazania Eurostatowi danych spisowych na wymaganym poziomie tj. w siatce kilometrowej. Definicje: „siatka”, „komórka siatki” i „punkt siatki” oznaczają siatkę, komórkę siatki i punkt siatki według definicji w pkt 2.1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych).

Układ odniesienia siatki kilometrowej, w której GUS publikuje obecnie dane z NSP2011 oraz NSP2021, to Europejski Ziemski System Odniesienia 1989 (ETRS89-LAEA). Kod oczka siatki (np. PL_CRS3035RES1000mN3057000E5131000) składa się z:

  • „CRS3035” to niepowtarzalny identyfikator przyjętego układu odniesienia (ETRS89-LAEA),
  • „RES1000 m” oznacza rozdzielczość oczka siatki (1 000 m),
  • „N[y]” koduje tzw. wartość północną [N], gdzie y to współrzędna w metrach lewego dolnego rogu komórki siatki,
  • „E[x]” koduje tzw. wartość wschodnią [E], gdzie x to współrzędna w metrach lewego dolnego rogu komórki siatki.

11. Czy można porównać dane w siatce kilometrowej „NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej” z „NSP 2011 – Dane o populacji w siatce kilometrowej”?

Dane udostępnione w Portalu Geostatystycznym w grudniu 2022 r. tj. NSP 2021. Dane o rezydentach w siatce kilometrowej dotyczą ludności rezydującej i nie można ich porównywać z danymi udostępnionymi z poprzedniego spisu NSP 2011 – Dane o populacji w siatce kilometrowej.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia UE „ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1799 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego bezpośredniego działania w dziedzinie statystyki dotyczącego rozpowszechniania wybranych tematów spisu ludności i mieszkań z 2021 r. geokodowanych w siatce kilometrowej”, GUS zobowiązany był do przekazania Eurostatowi w terminie do 31 grudnia 2022 r. danych dotyczących ludności ogółem na wymaganym poziomie tj. w siatce kilometrowej. Nadmieniamy, iż dla celów porównań międzynarodowych opracowywana jest ludność rezydująca. Ten zakres danych został udostępniony również użytkownikom krajowym w Portalu Geostatystycznym. Szerszy zakres danych obejmujący charakterystykę ludności rezydującej według płci oraz grup wieku zostanie udostępniony do końca stycznia 2023 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem takich danych, a ich udostępnienie w siatce kilometrowej w podziale według płci i grup wieku wymagać będzie nałożenia tajemnicy statystycznej. Dodatkowo nadmieniamy, że według zapisów wspomnianego powyżej Rozporządzenia pełny zakres danych dla siatki kilometrowej kraje członkowskie są zobowiązane do przekazania do Eurostat do 31 marca 2024 (Art. 9).

Odnosząc się do dostępności danych o ludności ze spisu 2011 i 2021 informujemy, iż podejmiemy działania nad przygotowaniem danych na poziomie grid dla ludności według definicji krajowej z NSP 2021, tak aby było możliwe dokonywanie porównań pomiędzy spisami. Zakładamy, iż dane te będą mogły zostać udostępnione w I-szym kwartale 2023 r.

Aktualizacja informacji: Z powodu przedłużających się prac związanych z przetwarzaniem, dane zostaną udostępnione na koniec kwietnia 2023 r.